Oudercommissie

De oudercommissie van Gastouderbureau Venray stelt zich tot doel om de belangen van de ouders van kinderen, die door de gastouders worden opgevangen, te behartigen. Goede opvang staat daarbij centraal.

 

De oudercommissie zal in goede samenwerking met ‘Gastouderbureau Venray’ komen tot verbeteringen van alle processen en procedures rondom de gastouderopvang en zij zal daar waar nodig ‘Gastouderbureau Venray’ van advies dienen.

De oudercommissie van Gastouderbureau Venray is helaas niet meer actief, de kinderen van de leden zijn de opvang ontgroeid. We benaderen ouders om deel te nemen. Een bureau met minder dan 50 gastouders is dit niet verplicht maar we streven ernaar om 1 of 2 ouders in de oudercommissie te hebben.

 

Het is in het belang van het kind om de communicatie tussen het gastouderbureau, ouders en gastouder goed te laten verlopen. Het uitwisselen van informatie en een wederzijdse afstemming tussen thuis en het gastgezin is hierbij een belangrijk aspect.

Contact

U kunt de oudercommissie een bericht sturen:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.Reglement Oudercommissie

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft de oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet Kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

 

De ouders zijn de belangenbehartigers van hun kind. Een kind heeft niet alleen behoeften, maar ook rechten die gerespecteerd dienen te worden. Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen achtergrond, gezin of cultuur. Ouders, gastouder en het gastouderbureau zetten zich samen in voor het kind. Een goede en open verstandhouding is wenselijk.

Het gastouderbureau stelt zich open op voor de vragen, opmerkingen en klachten van de ouders. De communicatie tussen gastouderbureau, ouders en gastouder, het uitwisselen van informatie en een wederzijdse afstemming tussen thuis en het gastgezin is in het belang van het kind. ‘Gastouderbureau Venray’ faciliteert de oudercommissie via:

 • Het lidmaatschap van een belangenvereniging;
 • Het beschikbaar stellen van kantoorartikelen en kopieerfaciliteiten.

Op verzoek van de oudercommissie kan ‘Gastouderbureau Venray’ (financiële) middelen beschikbaar stellen voor:

 • Het (mede)organiseren van één ouderavond per jaar;
 • Het bijwonen van een congres;
 • Het kunnen deelnemen aan een specifieke training voor de oudercommissie.

Begripsomschrijving

 • Ouder: een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort op wie de kinderopvang betrekking heeft;
 • Oudercommissie: de commissie, bedoeld als in artikel 58 van de Wet Kinderopvang, functionerend in het verband van ‘Gastouderbureau Venray’ op een wijze zoals in dit reglement is beschreven;
 • Leden: leden van de oudercommissie.

Doelstelling

 

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 • De belangen van de kinderen en de ouders van ‘Gastouderbureau Venray’ zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
 • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
 • Het behartigen van de belangen van de ouders van ‘Gastouderbureau Venray’.

Samenstelling

 • Uitsluitend ouders, zoals omschreven in artikel 1 van dit reglement kunnen lid zijn van de oudercommissie (WK art 58 lid 2);
 • Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie;
 • Gastouders, leden van het Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en leden van de Directie van ‘Gastouderbureau Venray’ kunnen geen lid zijn van de oudercommissie (WK art 58 lid 3);
 • De oudercommissie bestaat minimaal uit drie en maximaal uit vijf leden.

Totstandkoming en beëindiging van het lidmaatschap

 • Alleen voor startende oudercommissies: voorafgaand aan de oprichting worden alle ouders door ‘Gastouderbureau Venray’  actief uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de oudercommissie. Kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden.
 • Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op zich kandidaat te stellen, kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden.
 • Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd.
 • Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert de oudercommissie een verkiezing.
 • Tijdens een ouderavond waarbij alle ouders zijn uitgenodigd, worden de leden van de oudercommissie gekozen en vervolgens benoemd. Alle ouders worden vooraf geïnformeerd over de verkiezing en de kandidaatstelling.
 • Oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van twee jaar. Ze zijn maximaal twee keer herkiesbaar;
 • Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij ontslag door de oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind meer heeft dat gebruik maakt van kinderopvang via ‘Gastouderbureau Venray’.
 • Tenminste eenderde deel van de ouders kan de oudercommissie verzoeken om binnen twee weken een ouderavond te organiseren, waarbij ze het recht hebben om zelf onderwerpen op de agenda te plaatsen. Tijdens een dergelijke avond moet(en) (leden van) de oudercommissie aftreden als de meerderheid van de ouders hun vertrouwen in de oudercommissie opzegt. Een dergelijke besluit kan alleen genomen worden als het is opgevoerd op de van tevoren opgestelde agenda.
 • Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt ‘Gastouderbureau Venray’ zorg voor de verkiezing van een nieuw oudercommissie.

Werkwijze oudercommissie

 

De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (WK art 58 lid 4) en legt deze schriftelijke vast in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet Kinderopvang bepaalt.

 

Ongevraagd advies

 

De oudercommissie is bevoegd ‘Gastouderbureau Venray’ ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft (WK art 60 lid 3).

 

Verzwaard Adviesrecht oudercommissie

 

‘Gastouderbureau Venray’ stelt de oudercommissies conform WK art 60 lid 1, in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft,  inzake:

 • De wijze waarop de gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan, het bieden van verantwoorde kinderopvang.
 • Pedagogisch beleidsplan;
 • Voedingsaangelegenheden van algemene aard;
 • Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid;
 • Het beleid met betrekking tot spel en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;
 • Vaststelling of wijzing van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
 • Wijziging van de prijs van de kinderopvang.
 • Inspectierapporten van het gastouderbureau bespreekbaar maken.

Overige taken en bevoegdheden van de oudercommissie

 

De oudercommissie:

 • Fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
 • Heeft de bevoegdheid ‘Gastouderbureau Venray’ uit te nodigen om deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de oudercommissie;
 • Kan het GGD inspectierapport opvragen bij ‘Gastouderbureau Venray’;
 • Voert regelmatig overleg (uitgevoerd door de voorzitter) met ‘Gastouderbureau Venray’ over het interne beleid van het bureau;
 • Levert op verzoek een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten;
 • Zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie.
 • Het pedagogisch beleid jaarlijks bespreken met het gastouderbureau.

Geheimhouding

 

Op de leden van de oudercommissie rust, inzake hetgeen hen uit hoofde van hun lidmaatschap ter kennis is gekomen, in beginsel geen geheimhoudingsplicht. Een geheimhoudingsplicht bestaat wel in de hieronder beschreven situaties:

 • Informatie en stukken kunnen alleen aangeduid worden als vertrouwelijk, wanneer het gegevens van privé-personen betreft of wanneer het gegevens betreft die het economisch belang van ‘Gastouderbureau Venray’ kunnen schaden (Wet bescherming persoonsgegevens);
 • Ook de oudercommissie kan verzoeken om geheimhouding van informatie of inlichtingen die schriftelijk of anderszins ter kennis van de houder worden gebracht. Verzoeken tot geheimhouding dienen te worden gemotiveerd. Waar mogelijk geeft ‘Gastouderbureau Venray’ of de oudercommissie aan welke tijdsduur aan de geheimhouding verbonden is.

Wijziging van reglement

 

Wijzing van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (WK art 59 lid 5).

 

Samenstelling oudercommissie

 

De oudercommissie van ‘Gastouderbureau Venray’ stelt zich tot doel om de belangen van de ouders van kinderen, die door gastouders worden opgevangen, te behartigen. Goede kinderopvang staat daarbij centraal. De oudercommissie wil in goede samenwerking met ‘Gastouderbureau Venray’ komen tot verbeteringen van alle processen en procedures rondom de gastouderopvang en zij zal daar waar nodig ‘Gastouderbureau Venray’ van advies dienen. De oudercommissie is bereikbaar via telefoon of e-mail.


Huishoudelijk Reglement Oudercommissie

Begripsomschrijving

 

Voor een begripsomschrijving wordt verwezen naar de omschrijving in het reglement van de oudercommissie.

 

Benoemen van oudercommissieleden in functie

 

De vergadering wijst uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De vergadering besluit hierover éénstemmig. Eén persoon kan, ten hoogste voor een periode van drie maanden, meer dan één functie vervullen. Benoeming geschiedt voor een periode van twee jaar. Na het verstrijken is herbenoeming mogelijk, indien de betreffende persoon zich hiervoor kandidaat stelt. Leden van de oudercommissie mogen maximaal twee maal herkiesbaar zijn.

 

Taken voorzitter, secretaris en penningmeester

 

De voorzitter leidt de vergadering en draagt zorg voor een vlotte uitvoering van taken. De voorzitter treedt in eerste instantie op als vertegenwoordiger van de oudercommissie richting ‘Gastouderbureau Venray’. De voorzitter voert overleg met ‘Gastouderbureau Venray’. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda op en zorgt voor verspreiding per brief/e-mail aan de leden tenminste zeven dagen voor aanvang van de vergadering. De secretaris stelt de notulen op en verspreidt deze onder de leden. De secretaris draagt zorg voor de overdracht van de notulen aan ‘Gastouderbureau Venray’, die op haar beurt deze via de nieuwsbrief/e-mail/website onder de ouders verspreidt. De secretaris beheert de notulen en de inkomende en uitgaande post. De penningmeester beheert de middelen waarover de oudercommissie de beschikking heeft.

 

Vergaderfrequentie

 • De vergadering wordt minimaal vier maal per jaar bijeengeroepen door de secretaris. Tenminste drie vergaderingen vinden plaats in aanwezigheid van ‘Gastouderbureau Venray’ of zoveel vaker als onderling overeengekomen is.
 • Indien twee leden een vergadering noodzakelijk achten, kunnen zij de secretaris opdracht geven om een extra vergadering bijeen te roepen. Het initiatief tot het bijeenroepen van een vergadering kan ook uitgaan van ‘Gastouderbureau Venray’.
 • In de laatstbedoelde situaties zal de vergadering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, plaatsvinden.
 • Afmeldingen worden vroegtijdig medegedeeld aan de secretaris.
 • Van een vergadering worden notulen gemaakt.

Contacten met ouders

 • ‘Gastouderbureau Venray’ stelt nieuwe ouders op de hoogte van het bestaan van de oudercommissie.
 • Indien de samenstelling van de oudercommissie verandert, stelt ‘Gastouderbureau Venray’ de ouders, via de nieuwsbrief/e-mail, hiervan op de hoogte.
 • De goedgekeurde notulen worden door de oudercommissie op verzoek toegestuurd.

Toegang tot de vergadering

 • Iedere ouder heeft, mits van tevoren aangemeld bij de voorzitter van de oudercommissie, als toehoorder toegang tot de vergaderingen. Hij heeft, na toestemming van de voorzitter, spreekrecht.
 • Het overleg van de voorzitter met ‘Gastouderbureau Venray’ is niet openbaar.

Stemprocedures

 • Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen (Wk art 59 lid 4), of bij de helft plus één van het aantal leden.
 • Over kwesties die het voortbestaan van de oudercommissie zelf of haar functioneren betreffen, kan de vergadering alleen besluiten indien het op de agenda is opgevoerd. Het gaat hierbij vooral om: – ontslag van één van de leden. In deze situatie is de vergadering niet openbaar; – wijziging van het reglement van de oudercommissie; – wijziging van het huishoudelijk reglement.
 • Een lid van de oudercommissie kan een ander schriftelijk machtigen voor hem of haar een stem uit te brengen. Een lid kan in een vergadering voor ten hoogste twee leden als gemachtigde optreden. • Stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan bepalen dat schriftelijk wordt gestemd.
 • Een blanco stem of onthouding wordt geacht niet te zijn uitgebracht.
 • Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.